கௌலிக் அல்லது வழுக்கையா? வித்தியாசத்தை எப்படி சொல்வது

கவ்லிக்ஸ் வழுக்கைப் புள்ளிகளைக் கண்டு குழப்பமடையலாம், ஏனெனில் அவை இரண்டும் தலையின் பின்புறத்தில் தோன்றும். வித்தியாசத்தை எவ்வாறு கண்டறிவது என்பதை அறிக. மேலும் படிக்க