என் நாசி தெளிப்பு போதைக்கு மேல் நான் எப்படி வருவது?

நாசி தெளிப்பு என்பது ஒரு வாசோகன்ஸ்டிரிக்டர் ஆகும், அதாவது இது இரத்த நாளங்களை சுருங்குகிறது. அந்த சுருக்கம் அணிந்த பிறகு, அந்த இரத்த நாளங்கள் வீங்கத் தொடங்குகின்றன. மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க

எந்த வயதிலும் ஒவ்வாமைகளை உருவாக்க முடியுமா?

பெரும்பாலும், சுற்றுச்சூழல் தூண்டுதல்களுக்கு நீங்கள் ஒவ்வாமைகளைப் பெறுகிறீர்கள். பொதுவான தூண்டுதல்கள் நாய்கள் மற்றும் பூனைகள், கரப்பான் பூச்சிகள், புல், மரங்கள் மற்றும் களைகள். மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க